Onder uw aandacht:
Peter VereeckeOp de website 'The Truemanshow' vindt u een interessant gesprek van Jorn Luka met Peter Vereecke.
https://www.jornluka.com/the-trueman-show/the-trueman-show-35-peter-vereecke/ 
Ook hier te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=kdZvPlusPQ0 

Afgelopen mei 2021 heeft Peter onderstaande brief gepubliceerd:

Open brief van een kritisch burger 
betreffende de vaccinatiecampagne 
Geachte, 

Vandaag vrijdag mei zou ik om 17.24u stipt gratis gevaccineerd worden tegen de Covid 19 ziekte en vrijdag 11 juni om 17.24u - dus exact een maand later! - voor de tweede  maal. Via de website heb ik laten weten niet in te gaan op deze uitnodiging, maar ik vind  het als burger belangrijk u als vertegenwoordiger van de overheid te informeren over  mijn motivatie. 

Vooreerst dit: ik dank u voor dit aanbod en de bezorgdheid voor de gezondheid, die  hieraan ten grondslag ligt bij u en al wie betrokken is bij de uitvoering van het  vaccinatieproject. Helaas is gezondheid volgens mij niet het drijvende belang bij wie achter deze ongekende mundiale campagne zit. Voor mij is uitgerekend gezondheid dé  reden waarom ik mij niet wil laten inenten. 

Maar laat er geen twijfel bestaan over mijn respect en waardering voor u. 

Ik gehoorzaam zonder problemen wetten, ik wil graag regels respecteren, ik heb geen probleem om gezag te aanvaarden en werk graag mee aan acties die het algemeen goed voor ogen hebben, maar dit alles niet meer blindelings. Ze moeten inderdaad feitelijk wetenschappelijk degelijk onderbouwd zijn, er moet een correcte communicatie gevoerd worden en het mag geen onevenredige aanslag betekenen op mijn gezondheid, vrijheid, waardigheid, privacy en fundamentele rechten als mens en burger. 
Ik beperk mij in dit 'bezwaarschrift' tot de essentie. 

Ten eerste: wat is het probleem? 

Het vaccin wordt mij aangeboden en zelfs op allerlei manieren met aandrang  opgedrongen als een maatschappelijk-morele verplichting. Van in het begin werd het  psychologisch kader gecreëerd van een wereldwijde (oorlogs)strijd tegen een pandemie, een ziekte en een virus. Er is dus een vijand die het leven bedreigt van eenieder en allen  samen. 

Nog erger: iedereen is niet alleen in gevaar, maar is zelf een gevaar voor iedereen. Ook  wie kerngezond is kan meewerken met de vijand. 

Wie nog enig nuchter observatievermogen en gezond verstand heeft kan echter alleen  maar vaststellen: 

• vorig jaar heeft 99,98 % van de bevolking 'het' overleefd. Het merendeel van wie  het etiket 'corona-dode' kreeg - in de regel ten onrechte want dit gebeurde  meestal zonder (autopsie)onderzoek en op basis van een pcr-test die geen enkele 
diagnostische betrouwbaarheid heeft - was erg hoogbejaard en al zwaar  ziek. Dus welke pandemie? 
• de definitie van covid-19 is bijzonder wazig. Je hebt een heel invasieve test nodig  om te weten of je die ziekte hebt, zelfs al ben je gezond. Merkwaardig toch dat er  vorig jaar geen griep-doden geweest zijn en dat er een enorme daling was in  patiënten met allerlei long(weg)aandoeningen. Dus welke nieuwe ziekte? 
• het virus is nog altijd niet geïdentificeerd, laat staan dat zou aangetoond zijn dat  het binnendringen ervan de ziekte veroorzaakt. Dus welk nieuw virus? 

Ik zie dus geen enkele reden om angsthaas te worden. 

Ten tweede: biedt een inspuiting de oplossing? 
Al een jaar lang wordt beweerd dat dit vaccin - en dus blijkbaar niet al die andere overheidsmaatregelen - de enige manier is om ons te beschermen en zodoende terug te kunnen keren naar 'het oude normaal', 'de vrijheid' en gezondheid. Maar is dit ook zo? 

Ik heb afgelopen jaar heel veel documentatie verzameld: honderden artikels, interviews, getuigenissen, studies, enz.. Ik beschouw mezelf dus als een kritische en goed geïnformeerde burger. Het is niet nodig om viroloog te zijn om je een mening te vormen over het vaccin. 

Vaccinatie dreigt hetzelfde te zijn als alle andere maatregelen: disproportioneel, niet effectief, gezondheid van mens en maatschappij ondermijnend en gebaseerd op heel wankele wetenschap. De farma-industrie is de enige actor die hierbij voordeel heeft en het gaat hier over een gigantisch bedrag, dat veel beter had kunnen besteed zijn, bv. aan uitbreiding van aantal IC-bedden dat de laatste tien jaar gehalveerd is om te besparen. 

Iedereen zou na enig kritisch onderzoek moeten beseffen dat dit de toestand is na  vaccinatie: 

• men weet niet welke de ingrediënten zijn van de vloeistof, die men rechtstreeks  in zijn lichaam heeft laten brengen 
• men heeft geen enkele zekerheid in welke mate of voor hoelang men zelf beschermd is 
• men is nog altijd besmettelijk voor zijn omgeving 
• men moet nog altijd alle maatregelen naleven 
• men neemt deel aan een enorm experiment, dat pas eind 2023 zal geëvalueerd  worden 
• men kan zich tot niemand wenden voor schadevergoeding 

Waarom zou iemand bij dit inzicht dan de arm ontbloten?
Bovendien zijn we er zelfs bij een vaccinatiegraad van 70% van 'de kudde' van 7,7 miljard nog niet. Men houdt ons voor dat we met corona gaan moeten leren leven en dus nog langere tijd regelmatig de maatregelen zullen moeten respecteren én zullen moeten blijven ingeënt worden. Met geen woord is er afgelopen jaar gerept over werkende, goedkope geneesmiddelen en het belang van het versterken van de eigen immuniteit via natuurlijke middelen. 

In mijn geval wordt de Pfizer-vloeistof voorgesteld. Dit is echter geen vaccin, maar een totaal nieuw, ongetest en genetisch modificerend µRNA-experiment waartegen vele experten - zelfs sinds jaar en dag overtuigde vaccinatievirologen - met luide stem waarschuwen, ook Mike Yeadon, die tot voor kort een topfunctie bekleedde bij dat bedrijf, dat nota bene op vlak van veiligheid absoluut niet zo goed gereputeerd is.  

Pfizer is afgelopen jaren met duizenden rechtszaken geconfronteerd en betaalde in 2009 een wereldrecordbedrag van schadevergoeding uit van 2,3 miljard $. Zou u met een auto gaan rijden van een fabrikant, waarvan bekend is dat stuurinrichting, remmen en motoriek 'problematisch' zijn? Zou u het ook niet bedenkelijk vinden dat men 'van hogerhand' dit vehikel aanprijst? 

Het is dus vooral de veiligheid die mij grote zorgen baart. Terecht zoals nu reeds blijkt uit de cijfers van Eudravigilance, die voor de opvolging van de 'bijwerkingen' verantwoordelijk is: 

• 7.766 doden 
• 330.000 mensen met ernstige gezondheidsschade 

Dit betreft voor een goed begrip de toestand na amper drie maand inenten en op basis van een deel van de officieel gerapporteerde gevallen. Doorgaans is dit slechts 1% van de realiteit. Bovendien zullen de grootste gevolgen zich slechts op langere termijn manifesteren, wat men voorziet vanaf komende herfst-winter. Men zal het als een nieuwe golf of variant voorstellen, maar het zal de uitwerking van de massale vaccinatie zijn. 

Ik vrees dus dat met de massale vaccinatie de voedingsbodem gecreëerd wordt voor wat werkelijk een pandemie zal zijn. 
Meer en meer berichten waarschuwen er bovendien voor dat gevaccineerden zelf een groot besmettingsgevaar zijn voor mensen die zich niet hebben laten inenten!
Ik vind dit alles ronduit rampzalig én schandalig én vooral onrustwekkend. 

Ik weiger dus op grond van al deze objectieve overwegingen om een proefkonijn te worden. 

De waarschuwing van expert professor Pierre Van Damme in een persmededeling begin  dit jaar is bij mij dan ook niet in dovemansoren gevallen: 
 
" We staan voor een ongezien medisch experiment en onderzoek in de toekomst zal uitwijzen 
of de vaccins werken en wat de bijwerkingen zullen zijn " 

 
In alle documenten die ik tot op heden mogen ontvangen heb blijkt echter uit niets dat  het een experiment is. Alles wordt voorgesteld als een routinematige, goed onderzochte  en bijzonder veilige kleine ingreep. Zoals je vlug effe langsloopt bij je garagist voor wat  extra antivriesvloeistof. Gewoon voor alle zekerheid. 

Ik vrees dat dit een tekortkoming is die wel eens hele vervelende juridische gevolgen  zou kunnen hebben. De wetgeving en vooral de Nurnberg-principes zijn heel duidelijk: 

• elkeen MOET heel duidelijk geïnformeerd worden dat het een experiment is 
• en elkeen MOET zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming geven om aan een  experiment deel te nemen 

Tot slot: ik blijf open staan voor informatie, die kan aantonen dat mijn argumentatie niet correct is, nl. dat er wel een groot gezondheidsprobleem is en dat een vaccin laten zetten toch verantwoord, effectief en veilig is. 

met respectvolle groet, 
Peter Vereecke 
Noenendal 2 
9700 Mater (Oudenaarde) 
7 mei 2021
 ***********

Peter in Wonderland
In het ‘Ten Geleide’ van zijn boekje Peter in Wonderland. Een klein boekje over een groot plan, schrijft de auteur, Peter Vereecke: ‘Ieder mens groeit op in vertrouwen. Hij gelooft dat wat hem voorgehouden wordt waar en juist is. Ook ik baseerde de eerste 44 jaar van mijn bestaan rustig op deze overtuiging. Ik had een heel normaal leven: getrouwd, twee kinderen, leraar Latijn en daarna verzekeringsagent, actief in de parochie, het verenigingsleven en de plaatselijke politiek, voorzitter van de kerkfabriek en burgemeester…’
Totdat hij allerlei vragen begon te stellen en er steeds meer twijfel in hem opkwam of wat hem geleerd en verteld was wel echt zo was. Zijn zoektocht begon. Vanaf het jaar 2000 en zeker na 11 september 2001. 
 
 
Het bracht hem dieper en dieper in de lange ondergrondse pijpen van vele konijnenholen, die echter op een of andere wijze vaak met elkaar verbonden waren. En hij ontdekte: ‘Niets is wat het lijkt en niets gebeurt zomaar.’ Hij stuitte op een immens ‘leugenpaleis’ en ontdekte welke krachten er achter het wereldtoneel actief zijn die de mensheid manipuleren, dirigeren, hersenspoelen en uiteindelijk in massale slavernij houden. 
Peter Vereecke toont de lezer via vele voorbeelden op welke wijze, wat hij ‘Club El’ (de overal aanwezige machtselite) noemt,de mens in gevangenschap houdt. Er blijkt wel degelijk sprake te zijn van een samenzwering, een complot, zo vaak bestreden door hen die nauwelijks enig werkelijk onderzoek hebben gedaan en zich steeds weer bedienen van het armzalige wapen van spot en smaad.
De ontdekkingen die Peter in ‘Wonderland’ deed, werden en worden hem lang niet altijd in dank afgenomen, zoals voor bijna alle pioniers op dit gebied geldt. Bespotting, gerechtelijke procedures, bedreigingen, het hoort er kennelijk allemaal bij als een mens te weten komt hoe een en ander op onze planeet in elkaar steekt en de ogen van zijn medemens wil openen. En dat heeft Peter Vereecke de laatste jaren als geen ander gedaan. Laten we vooral niet vergeten hoeveel mensen al tot het inzicht zijn gekomen dat er over heel de wereld iets heel ernstigs aan de gang is. Hun aantal groeit wereldwijd.

Wie in vogelvlucht de op heldere, speelse en vaak ook op humoristische wijze beschreven thema’s over hoe ‘het complot’ werkt, wil leren kennen, moet zeker dit rijk geïllustreerde boekje gaan lezen. Van harte beveel ik daarom Peter in Wonderland aan. Dit boekje stemt tot nadenken. En dat is wat Peter Vereecke als voormalig classicus en oud-burgemeester de lezer steeds voorhoudt: ‘Durf zelf denken!’ Het is overigens de basis van alle ware filosofie. 
Overal ter wereld zien we momenteel opstand, rebellie, afbraak van alle oude structuren. Er iets zeer diepgaands aan de hand waar velen nog niet de vinger op kunnen leggen, zich over verbazen of verbijsterd over zijn. ‘Club El’ voelt zich echter wereldwijd meer en meer ‘ontdekt’. Duizenden vergrootglazen worden op hun duistere gezichten gelegd. Hun maskers worden afgerukt. Duizenden richtingwijzers worden naar hun ‘leugenpaleizen’ gekeerd… 
Wat ‘Club El’ wellicht nog niet beseft, is dat juist het snel ontwakende inzicht en bewustzijn, tot een historische revolte kan leiden, waarin mijns inziens licht en waarheid een beslissende rol zullen spelen. We leven in heel bijzondere tijden!

Marcel Messing
auteur, antropoloog-filosoof
December 2019

Het boekje van Peter Vereecke is verkrijgbaar:

   *   ofwel koop je het voor 15 euro aan de inkomtafel ter gelegenheid van een activiteit

   *   ofwel schrijf je 20 euro over op zijn rekening (BE18 7374 2802 4465 - KREDBEBB) en dan krijg je het opgestuurd

   *  ofwel kan je het gratis bekomen via deze link :  Download hier het boekje