Utopia

Als je een inwoner zou zijn van Utopia
en een toespraak zou mogen houden voor de VN
dan zou dit de tekst kunnen zijn…
 
Marcel Messing spreekt als Sjahula, inwoner van Utopia
over zijn zorgen en wensen voor deze wereld.


Link naar de video op youtube: https://youtu.be/VB2lD7SGFAE

1.Uitgeschreven tekst in het Nederlands
2.La traduction Française de ce discours se trouve au bas
de la dernière page du texte en Neerlandais
3. English version of this speech can be found below the Dutch and French version.


Toespraak van een vertegenwoordiger van Utopia
 tot de Verenigde Naties 

Geachte leden van de Verenigde Naties.
Ons land beschouwt het als een voorrecht om vandaag voor u te mogen spreken, in de hoop en het vertrouwen een gewillig oor te vinden. Via u richten wij ons tot alle politieke, juridische, financiële, militaire, sociale, journalistieke en religieuze leiders in de wereld. 

Ons land heet Utopia, een nergensland, omdat het niet tot de bekende wereld behoort. Utopia is een open land, waarin we in saamhorigheid leven. Wij hebben geen grenzen, muren of prikkeldraad. In bijna alle landen van de wereld zien wij grenswachten, grenspalen en ontelbare borden die allerlei richtingen aangeven, maar geen enkel bord dat de richting aangeeft hoe u in vrede met elkaar kunt leven. Talloos zijn uw instituten, hoge gebouwen en organisaties om mensen met elkaar te verenigen. Maar wat wilt u verenigen als zelfzucht het fundament ervan is? De vele muren op uw planeet drukken afgescheidenheid en verdeeldheid uit, omdat uzelf tussen muren leeft. Ze zijn een weerspiegeling van onmacht en zelfzucht, van versteende overtuigingen en ideologieën waarin saamhorigheid is ingemetseld. Hoe hoger uw muren, hoe groter uw angst. Hoe meer prikkeldraad, hoe groter uw kwetsbaarheid. Utopia is vrij van dit alles. 

Utopia is geen beloofd land voor een uitverkoren volk. De idee van een bijzonder ras, een bijzondere groepering of religie heeft in Utopia nimmer wortel geschoten, omdat wij leven in eenheid met de universele Geest van liefde. Waarom zou de Schepper van alle leven een van zijn kinderen bevoorrechten als alle kinderen hem even dierbaar zijn? 
Als het ene volk zich beter acht dan het andere, zijn onderdrukking, oorlog en verdriet het resultaat. Het rijk van de liefde, het beloofde land, is in ons, nader dan handen en voeten. Geen snelwegen of luchtvaartroutes leiden ernaartoe. In Utopia wordt ieder volk gezien als een prachtige bloem in de weide van het wonder dat leven heet. Ieder volk is een unieke expressie van het Ene. Als overal bloemen van liefde mogen bloeien, zijn leuzen als vrijheid, gelijkheid en broederschap overbodig.

Utopia is een spiritueel rijk, waarin de universele Geest van liefde alles en allen verenigt. Ook in u is dit rijk aanwezig, maar velen zijn dit vergeten. Politieke stelsels, ideologieën, diverse leringen en vele dogma’s houden uw geest gevangen. Tallozen zijn ziende blind geworden voor de ware wereld en horende doof voor de ware harmonie der sferen. 
Utopia valt buiten tijd en ruimte. Ze kent geen politieke stelsels en beschikt niet over televisie, computers, internet, satellieten, smartphone, nanotechnologie, robotica of gentechnologie.
Onze valleien zijn gevuld met stilte en schoonheid, niet met futuristische gebouwen waar nieuwe technologieën de mens steeds verder vervreemden van zichzelf. Technoreuzen zijn in wezen dwergen van de geest. In Utopia wordt alles moeiteloos verricht. Zware arbeid en grote inspanningen bestaan bij ons niet. Ziekte, lijden, ouderdom en dood zijn afwezig. Eenheid en harmonie in gedachte, woord en daad zijn de basis van ons leven. Liefde maakt alles mogelijk. Vanuit liefde zien wij alle levende wezens als onze broers en zussen.

Dikke wetboeken kennen wij niet. We hebben geen rechters, advocaten, procureurs en deurwaarders. Ook geen gevangenissen. In onze geest bestaan geen tralies. In uw landen is er geen verschil tussen wie achter de tralies zit en wie ervoor staat. Beiden zijn gevangenen. Wij kennen maar één wet: de wet van het heilige leven, die geschreven staat in ons hart. Niet in boeken of op stenen tafelen, maar in de stroom van het leven, in de seizoenen, de heldere beken, de zang van vogels, de sterrennacht, de tedere liefde. Omdat wij leven vanuit ons hart is er geen misdaad of vijand. Leger en politie kennen wij niet. Geweldloosheid is onze ware natuur. Controle, camera’s, inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn ons vreemd. Ze komen voort uit een gebroken relatie met de universele Geest van liefde. Onbeperkt vertrouwen is onze gids.

Banken hebben wij niet. Een woekerend geldsysteem met wisselende rente, leningen, dividenden, waardepapieren en spaarrekeningen zien wij als een uiting van perversie. Machtige topbankiers die vanachter de coulissen van het wereldtoneel alles regelen voor hun eigenbelang bepalen in uw wereld oorlog en vrede. Hun duistere ogen zien alleen maar geld. 
Wij kennen hun namen en hun land van oorsprong. Al zijn ze over heel de wereld verspreid, wij zijn op de hoogte van hun duistere daden, hun listen en leugens, hun lobby’s en geheime genootschappen, hun politieke en militaire macht, hun gebrek aan liefde, waardoor jaarlijks miljoenen mensen om het leven komen.
Geld bestaat niet in Utopia. Het wordt gezien als een demon die de menselijke geest kan vergiftigen, waardoor verdeeldheid, twist en oorlogen ontstaan. Veel misantropen in uw landen doen zich voor als filantropen. Zij roven het brood uit de mond van hun broers en zussen, brengen hen tot de bedelstaf, tot een leven vol lijden en ellende. Wat doen ze met al hun uiterlijke rijkdom en hun wereldse schatten? Hoe is het gesteld met hun innerlijke rijkdom?
De kinderen in Utopia worden opgevoed in waarheid en waarachtigheid, in samen delen en schenken, in elkaar helpen en ondersteunen. Een belastingsysteem kennen we niet. Wie zou wie of wat willen belasten als alles op vertrouwen, samen delen en samenwerken berust? 

Geachte leden van de Verenigde Naties.
De grond waarop uw gebouw is opgericht, behoorde ooit toe aan een van de machtigste en rijkste families ter aarde. Eens stond er een slachthuis op deze grond. Nu komen er vanuit heel de wereld leiders bijeen om te spreken over vrede. Nochtans wordt er als nooit tevoren geslacht en afgeslacht. Nog steeds zijn het de geldwisselaars en de machtigste vertegenwoordigers in uw organisatie die bijna alles bepalen wat er in de wereld gebeurt. Zij trachten twee paarden tegelijkertijd te berijden en zien niet dat ze kreupel door het leven gaan. Waar is de vooruitgang in morele waarden, het respect voor alle levende wezens sinds in 1947 uw organisatie werd opgericht? Met wie en met wat bent u eigenlijk verenigd? De wereld hoort uw redevoeringen en soms kwetsende woorden. Zij verneemt uw besluiten en ziet tegelijkertijd het grote lijden dat door de beddingen van het leven stroomt, rood van bloed. 

Uw planeet verkeert in groot gevaar, en u weet dit. Alles staat op instorten. U leeft al op de puinhopen van een vergane beschaving. Velen dansen erop, anderen komen erin om, klampen zich vast aan een op materie gebouwd leven vol zelfzucht, eigenbelang, egoïsme en uitbuiting. De elementen zijn zeer ernstig verstoord. De zeeën en oceanen, de werkelijke longen van de aarde, zijn vergiftigd. Het eens kristalheldere water van waaruit alle leven ontsprong, is vertroebeld door duizenden afvalstoffen. Kwaadaardige algengroei neemt zorgwekkend toe. Koraalriffen sterven en ontelbaar veel prachtige vissen en waterdieren ondergaan een langzame en pijnlijke dood. Uw nucleaire onderzeeboten, talloze kabels voor internet en kilometerslange pijpleidingen voor gas en olie verstoren de taal van walvissen en dolfijnen, de koningen der zeeën die talloze zeewezens verenigen.
De eens volkomen zuivere lucht is totaal vergiftigd. Het modern vervoer en de industrie, de giftige sporen in de hemel die bewust worden uitgezet, de monstrueuze instrumenten om het weer te beïnvloeden of te bepalen, zullen uiteindelijk ook hen die dit creëren de adem benemen. De aarde staat er niet goed voor. De zo kostbare aarde met haar ontelbare levenssoorten, planten, kruiden, dieren, insecten, grondstoffen, mineralen. De aarde is moe en mat, rilt van koorts, is zwaar ziek, weent. Terwijl u strijdt over iedere meter grond, uw juristen duizenden wetten maken over grond, lucht en water, huilt de aarde om uw onwetendheid, uw onwil, uw begeerten. Haar tranen verenigen zich met kolkende rivieren en met het water van zeeën en oceanen. Orkanen, tyfoons, tornado’s, tsunami’s, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en wereldwijde branden teisteren de aarde, omdat u niet meer in harmonie leeft met de schepping. 

Velen van u reageren nog steeds vanuit de gedachte ‘oog om oog, tand om tand’. Op veel plaatsen is opstand, rebellie, vijandschap, bitterheid en onvrede. Wraak en geweld voeden elkaar. Hebt u nog steeds niet de waarheid ontdekt dat wie het zwaard opneemt, door het zwaard zal omkomen? Dat geweld nimmer door geweld wordt opgelost? Dat haat nimmer uitblust door haat? Dat vrede alleen maar bereikt kan worden door een oprecht streven naar vrede? Uw grote leraren spraken over vergeving, niet over vergelding. Over mededogen, niet over haat. Talrijk zijn de leiders op uw planeet die willen heersen in plaats van dienen. Zij zijn niet eens meester over zichzelf. Het doet geen kracht als met de linkerhand wapens worden verkocht en met de rechterhand vredesverdragen worden ondertekend. Talloos zijn de vredesverdragen, nog tallozer de conflicten en oorlogen. Alle wapens zijn al uitgeprobeerd, van knots, pijl en boog tot atoombom, biologische en chemische wapens, energiewapens, geluidswapens, lasers. Hoge militairen dromen van sterrenoorlogen. Uw aarde is een tikkende tijdbom. 

Wie vrede wil, moet zich met hart en ziel inspannen voor vrede en niet voor oorlog. Als u wapens laat zegenen en ten oorlog trekt, is de relatie met de universele Geest van liefde verbroken. Uw volksliederen getuigen van strijd en macht, verdelen volken in plaats van hen te verenigen. Luister naar het innerlijke lied van de nachtegaal, het lied van liefde, gewijd aan het Ene, aan dé Ene, aan al wat is! Hijs geen valse vlaggen. Wees als volk een prachtige bloem in de schitterende weide van de wereld. Hijs de vlag van ware zielenverbondenheid. Geen vlag van stof, maar de vlag van liefde, die wappert op de wind van genade. Maar genade kent u niet meer, omdat een overvloed aan technologie kilte bracht in uw hart, uw geest heeft verward en onrust bracht in uw gemoed. Veel van uw vlaggen zijn verbonden met roofdieren: leeuw, tijger, wolf, adelaar, griffioen, draak en slang. Waar is de witte duif van vrede? 

Een speciaal woord tot de jongeren die overal ter wereld vredelievend demonstreren tegen de vernietiging van de aarde en de snelle veranderingen van het klimaat. Stel kritische vragen aan jullie politici. Maak contact met wetenschappers die nauwelijks aan het woord komen. Onderzoek wat er met de zon aan de hand is, waarom er climate en geo-engineering is. Vraag je af wat jullie leren op scholen, academies en universiteiten en vooral wat jullie niet verteld wordt. Ga in gesprek met leerkrachten en professoren. Ondervraag industriëlen, miljardairs en machtige lobby’s. Onderzoek de informatie die verspreid wordt door de mainstreammedia, sociale media en filmindustrie. Onderzoek vooral welke machten hierachter zitten. Wat leerden jullie over het leven? Wat leerde je via internet, Faceboek, Instagram, Twitter? Kennen jullie elkaars gelaat? De glimlach? Heeft jullie leven een spiritueel doel? Is de evolutie blind, voortgebracht door een ‘blinde horlogemaker’? Klonterden cellen door toeval samen, met andere woorden ontstond leven door toeval, natuurlijke selectie, de wet van de sterkste? Of fluistert je hart iets anders in?
Jullie onrust, onzekerheid, radeloosheid, protest en wanhoop zijn zeer begrijpelijk. Maar laat je niet misleiden door hen die jullie trachten te misbruiken om hun belangen te realiseren. Ben je op de hoogte dat er zeer veel geld verdiend wordt aan klimaatproblemen? Het leven is een schip zonder kompas geworden, dat regelrecht op een grote catastrofe afstevent. Ik roep jullie op het kompas te zijn. Zet alles op alles! Het leven rekent op jullie. 

Aan rabbi’s, priesters en moellahs, vertegenwoordigers van synagogen, tempels, kerken en moskeeën de vraag: waarom hebben uw godsdiensten niet tot verbroedering geleid? Vanwaar al die verdeeldheid, schandalen, oorlogen en terreur? Kan waarheid verkondigd worden als de leugen wordt gediend? Kan iemand bemiddelen tussen God en de mens als God in het hart van ieder mens woont? Kan een rabbi, priester of moellah die zelf niet verankerd is in het goddelijke anderen tot inzicht brengen? Overtuigingen brengen geen bloei. Ontsteek de flambouw van waarheid in uw hart, verenig het mannelijke en het vrouwelijke in uzelf en ontdoe u van alle ballast in uw geest. Deze tijd vraagt om innerlijke ervaring, niet om tegenstrijdige ideologieën en theologie, niet om een valse wereldreligie.

Diep in uw hart weet u dat God geen tempels vol pracht en praal nodig heeft. Geen tempels met zwart-witte tegelvloeren en trotse pilaren. Geen tempels vol symbolen. Wat u God noemt, de universele Geest van liefde die alles doordringt, de Intelligentie die in alle intelligentie aanwezig is, wordt nergens anders geëerd dan in het tabernakel van het eigen hart. God heeft geen behoefte aan tempelschatten, kleurrijke roosvensters, hoogverheven koepels, kostbare schilderingen of brokaten gewaden, maar vraagt om een zuiver hart, een smetteloze geest, een oprechte levenshouding. Heel het universum is Gods tempel. De sterren zijn zijn kroonluchters, de geur van waarheid is zijn wierook, zijn altaar is ieder gebergte. Een heilig leven leiden is beter dan onbegrepen teksten uit heilige boeken reciteren. Dat maakt de eedaflegging op een heilig boek overbodig, want ‘het woord van God’ leeft en kiemt in het eigen hart. Waar het zaad van liefde wordt gezaaid, ontkiemt liefde. Waar het zaad van haat wordt gezaaid, ontkiemt haat. Hemel en hel bevinden zich in het eigen bewustzijn. Hef het zwaard naar de hemel, de hel is daar. Laat het zakken en de hemel opent zich. 

Uw kennis neemt dagelijks toe, maar ook uw onwetendheid. Kennis die splitst tot in de kern van het atoom. Kennis die de wereld van het allerkleinste en het allergrootste tracht bloot te leggen. Weet u werkelijk hoe het leven is ontstaan? Door evolutie? Door een big bang? U spreekt over parallelle universa, maar kent nauwelijks uw buren. U spreekt over de verste sterrenstelsels, maar kent niet de nabije geheimen van het hart. U spreekt over mondialisering, maar kent uw eigen dorp of stad niet. U spreekt over buitenaardsen, maar kent niet de grenzeloze binnenaarde van uw ziel. Uw vingers reiken naar nieuwe zonnestelsels en melkwegstelsels, terwijl een tedere aanraking vergeten wordt. U spreekt over zwarte gaten, maar ziet niet de schaduw in uzelf. U spreekt over wormgaten, maar doodt de nuttige wormen in uw akkers, noodzakelijk voor een vruchtbare aarde. U droomt van andere planeten, van kolonisatie van de ruimte, maar geeft geen ruimte aan elkaar. Uw begeerte, die de aarde verslindt, zal ook andere planeten verslinden. Ook daar zullen militaire bases verrijzen en zal de rooftocht naar grondstoffen alles vernietigen. Er zullen sterrenoorlogen woeden. Een aantal van uw wetenschappers probeert al een nieuwe mens te scheppen naar hun beeld en gelijkenis: een ontzielde mens, een slaaf, een robot. Deze ideeën zijn liefdeloos.

De bewoners van Utopia weten dat het huis van hun Vader vele woningen heeft. Wat u vooruitgang noemt, is voor ons achteruitgang: achteruitgang van moreel besef, van ethische waarden, van eerbied voor het leven, van oprechte taal, van waarheidsliefde. Uw wetenschappelijke woorden zijn soms scherpe messen die de poëzie van het leven doden. U weet niet meer dat u bezielde wezens bent. Adem in en uit. Sta eens stil bij uw ademhaling, uw hartenklop, de beweging van uw handen, uw voeten, uw lichtende ogen, uw oren die klanken vanuit de stilte kunnen ontvangen. Kent u de bries van inspiratie, de zachte stem die spreekt als u zwijgt, de geluidloze klank die de basis is van alle spreken, van alle klanken, van alle muziek, van heel de schepping? Snij een bloem doormidden, en haar geur ontsnapt u. Pel het leven af als een ui, en tranen verschijnen in uw ogen. Kent u de grootsheid van de ziel waarin alle werelden samenkomen, de geur van liefde, die alle geuren verenigt maar zelf geurloos is, het oog waarin alle zien samenkomt? Bracht uw kennis zelfkennis of wijsheid, de moeder van al wat is? 

Knip de draden van slavernij door en zie wie uw slavendrijvers zijn. Uw geest kan communiceren met heel het bestaan, zonder energierovende apparatuur. Uw wereld is vol kankerverwekkende straling, die lichaam, ziel en geest stap voor stap doden. Levende doden begraven iedere dag meer doden. Om u heen zijn steeds meer vluchtelingen, verjaagd door zelfzuchtige krachten. Maar beseft u wel dat ook u een vluchteling bent onder de vluchtelingen? De wind van grote zuiveringen is opgestoken en zwelt dagelijks aan. Hij zal alles binnenstebuiten keren. Waar staat u dan? Reiken uw wortels naar de hemel? 

Geachte leden van de Verenigde Naties.
De inwoners van Utopia zijn uw broers en zussen. Wij allen zijn voortgekomen uit het woordloze mysterie van het bestaan, dat verklankt is in heel de schepping. Wij allen zijn één! Het bewustzijn dat alles met alles verbonden is, kan u leiden. De allesdoordringende liefde is de hoogste energie in het heelal. De open handen van de liefde nodigen uit tot mededogen en vergeving. Moge het vertrouwen in het licht, de waarheid en de liefde uw harten openen.

Mogen deze woorden als zaden in de graal van uw hart vallen en uitgroeien tot rozen van licht. Moge vrede met ons allen zijn. Vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede die het noorden en het zuiden, het oosten en het westen, het nadir en het zenit vervullen met het zuiverste licht, de hoogste liefde. Moge het zo zijn! 

Marcel Messing, in Utopia bekend als Sjahula, ‘bergbeek, die vanuit het hart ontspringt’.
16 november 2019

Discours d’un représentant d’Utopie
aux Nations Unies

Mesdames, Messieurs,
membres des Nations Unies,


C’est un privilège pour notre pays de pouvoir nous adresser à vous aujourd’hui, avec l’espoir et la confiance que vous nous prêterez une oreille complaisante. Par votre intermédiaire, nous nous adressons en même temps à tous les dirigeants mondiaux politiques, juridiques, financiers, militaires, sociaux, religieux et journalistiques.
Notre pays est appelé Utopie, un pays qui ne se trouve nulle part, parce qu’il n’appartient pas au monde connu. Utopie est un pays ouvert où règne la solidarité. Nous n’avons ni frontières ni murs ni fils barbelés. Dans presque tous les pays du monde, nous voyons des gardes ou des bornes pour marquer les frontières et d’innombrables panneaux pour signaler  toutes sortes de directions, mais aucun panneau pour indiquer comment vivre en paix ensemble. Innombrables sont vos institutions, vos immeubles élevés et vos organisations pour réunir les hommes. Mais si l’égoïsme en est la base, que voulez-vous réunir ? Les nombreux murs construits sur votre planète sont l’expression de la séparation et de la division parce que vous vivez vous-mêmes entre des murs. Ils sont le reflet de l’impuissance et de l’égoïsme, de convictions pétrifiées et d’idéologies dans lesquelles la solidarité est emmurée. Plus hauts sont vos murs, plus grande est votre peur. Plus il y a de barbelés, plus grande est votre vulnérabilité. Utopie est libre de tout cela.

Utopie n’est pas un pays promis pour un peuple élu. L’idée d’une race, d’une religion ou d’un groupe particuliers n’y a jamais pris racine parce que nous vivons en unité avec l’Esprit universel d’Amour. Pourquoi le Créateur de toute vie privilégierait-il l’un de ses enfants si tous lui sont aussi chers ? 
Lorsqu’un peuple s’estime meilleur qu’un autre, oppression, guerre et chagrin en sont le résultat. Le royaume de l’amour, la terre promise, est en nous, plus proche que les pieds et les mains. Aucune autoroute, aucune voie aérienne ne nous y conduit. En Utopie, tous les peuples sont considérés comme des fleurs merveilleuses dans le champ du miracle que nous appelons vie. Tous les peuples sont une expression unique de l’Unité. Si les fleurs de l’amour peuvent s’épanouir partout, des slogans comme liberté, égalité et fraternité sont superflus. 

Utopie est un royaume spirituel où l’Esprit universel d’amour unit tout et tous les hommes. Ce royaume est présent en vous aussi, mais beaucoup l’ont oublié. Les systèmes politiques, les idéologies, divers enseignements et beaucoup de dogmes maintiennent votre esprit emprisonné. Innombrables sont ceux qui, bien que voyant, sont devenus aveugles, et, bien qu’entendant, sont devenus sourds à la véritable harmonie des sphères. 
Utopie se situe hors du temps et de l’espace. Elle n’a pas de systèmes politiques et ne dispose pas de télévisions, d’ordinateurs, d’internet, de satellites, de smartphones, de nanotechnologie, de robotique ou de technologie génétique. Nos vallées sont remplies de silence et de beauté et non de bâtiments futuristes où de nouvelles technologies rendent l’homme toujours plus étranger à lui-même. Les géants technologiques sont en réalité les nains de l’esprit. En Utopie, tout est effectué sans peine. Chez nous, le travail pénible et les efforts épuisants n’existent pas. Maladie, souffrance, vieillesse et mort y sont absentes. Unité et harmonie dans nos pensées, paroles et actes forment la base de notre vie. L’amour rend tout possible. Cet amour nous fait voir tous les êtres vivants comme nos frères et nos sœurs.

Nous ne possédons pas d’imposants livres de code. Nous n’avons ni juges, ni avocats, ni procureurs ou huissiers. Pas de prisons non plus. Dans notre esprit, il n’y a pas de barreaux. Dans vos pays, on ne voit pas de différence entre celui qui se trouve derrière les barreaux et celui qui se trouve de l’autre côté. Tous les deux sont prisonniers. Nous ne connaissons qu’une seule loi : la loi de la vie sainte, inscrite dans notre cœur. Non pas dans des livres ou sur des tables de pierre, mais dans le courant de la vie, les saisons, les ruisseaux limpides, le chant des oiseaux, la nuit étoilée, l’amour tendre. Comme c’est le cœur qui dicte notre vie, il n’y a ni criminalité ni ennemis. Nous n’avons ni armée ni police. La non-violence est notre vraie nature. Contrôles, caméras, services de renseignement et de sécurité nous sont étrangers. Ils proviennent d’une relation rompue avec l’Esprit universel d’amour. La confiance illimitée est notre guide. 
Nous n’avons pas de banques. Nous considérons qu’un système financier qui prolifère grâce à des rentes changeantes, des emprunts, des dividendes, des valeurs et des comptes d’épargne est l’expression de la perversion. Les banquiers haut placés et puissants qui, derrière les coulisses de la scène mondiale, règlent tout en fonction de leurs intérêts personnels, décident de la guerre et de la paix dans votre monde. Même s’il sont dispersés dans le monde entier, nous sommes au courant de leurs actes équivoques, de leurs ruses et mensonges, de leurs lobbys et sociétés secrètes, de leur puissance politique et militaire et de leur manque d’amour, qui provoquent annuellement la mort de millions de personnes.

En Utopie, l’argent n’existe pas. On le considère comme un démon capable d’empoisonner l’esprit humain, en provoquant division, doute et guerres.  Dans votre pays, beaucoup de misanthropes se font passer pour des philanthropes. Ils volent le pain de la bouche de leur frères et sœurs, les réduisent à la mendicité, à une vie de souffrance et de misère. Que font-ils de leur richesse extérieure et de leurs trésors mondains ? Qu’en est-il de toute leur richesse intérieure ?
En Utopie, les enfants sont éduqués dans la vérité et l’authenticité, dans le partage et le don, dans l’aide et le soutien altruiste. Nous n’avons pas de système fiscal. Qui imposerait des impôts et à qui les imposerait-on, si tout repose sur la confiance, le partage et la collaboration ?

Mesdames, messieurs, membres des Nations Unies,
Le terrain sur lequel est érigé votre immeuble appartenait autrefois à l’une des familles les plus puissantes et les plus riches de la terre. Sur ce terrain, se trouvait jadis un abattoir. À présent, des dirigeants du monde entier se rassemblent pour parler de la paix. Pourtant, comme jamais auparavant, on abat et on massacre. Maintenant encore, ce sont les agents financiers et les représentants les plus puissants de votre organisation qui déterminent pratiquement tout ce qui se passe dans le monde. Ils essayent de monter deux chevaux à la fois et ne voient pas qu’ils avancent dans la vie en boitant. Où trouve-t-on, depuis 1947, l’année de la fondation de votre organisation, un progrès des valeurs morales, le respect pour tous les êtres vivants ? À qui, à quoi êtes-vous en fait unis ? Le monde entier entend vos discours et vos paroles parfois blessantes. Il apprend vos décisions et il voit en même temps la grande souffrance qui coule dans le lit de la vie, rouge de sang.

Votre planète court un grand danger et vous le savez bien. Tout est sur le point de s’effondrer. Vous vivez déjà sur les décombres d’une civilisation disparue. Beaucoup y dansent, d’autres y meurent ou se cramponnent à une vie construite sur la matière, remplie d’égoïsme, d’intérêt personnel et d’exploitation. Les éléments sont très sérieusement perturbés. Les mers et les océans, véritables poumons de la terre, sont empoisonnés. L’eau, autrefois limpide, d’où jaillissait toute vie, est troublée par des milliers de déchets. La croissance d’algues nuisibles augmente de manière préoccupante. Des récifs coraliens meurent et de magnifiques poissons et animaux aquatiques dépérissent en grand nombre d’une mort lente et douloureuse. Vos sous-marins nucléaires, des quantités de câbles d’internet et des kilomètres de pipelines pour le gaz et l’électricité perturbent le langage des baleines et des dauphins, les rois des océans qui rassemblent un nombre infini d’êtres aquatiques. 

L’air, jadis parfaitement pur, est totalement empoisonné. Les transports modernes et l’industrie, les traces toxiques, lâchées consciemment dans le ciel, les instruments monstrueux pour influencer ou déterminer le temps, finiront par couper le souffle aussi à leurs créateurs. La terre n’est pas en bon état. Cette terre si précieuse avec ses innombrables espèces vivantes, plantes, animaux, insectes, matières premières et minéraux. La terre est fatiguée et elle a perdu son éclat, elle frisonne de fièvre, elle est gravement malade et elle pleure. Alors que vous vous battez pour chaque bout de terrain, que vos juristes font des milliers de lois pour réglementer sol, air et eau, la terre pleure votre ignorance, votre mauvaise volonté et vos désirs. Ses larmes s’unissent aux tourbillons des rivières et à l’eau des mers et des océans. Ouragans, typhons, tornades, tsunamis, tremblements de terre, éruptions volcaniques et incendies dans le monde entier éprouvent la terre parce que vous ne vivez plus en harmonie avec la création.

Beaucoup d’entre vous pensent encore et toujours qu’il faut réagir comme le dit le dicton « œil pour œil, dent pour dent ». À beaucoup d’endroits, sévissent révolte, rébellion, inimitié, amertume et mécontentement. Vengeance et violence se nourrissent réciproquement. N’avez-vous pas encore découvert la vérité montrant que celui qui brandit l’épée mourra par l’épée ? Que la violence ne se résout jamais par la violence ? Que la haine n’est jamais éteinte par la haine ? Que la paix ne peut être obtenue que par un désir sincère de paix ? Vos grands maîtres parlaient de pardon et non de revanche. De compassion et non de haine. Nombreux sont les dirigeants de votre planète qui veulent dominer au lieu de servir. Ils ne sont même pas maîtres d’eux-mêmes. Vendre des armes de la main gauche et signer des traités de paix de la main droite ne produit aucun effet. Les traités de paix sont innombrables mais les conflits et les guerres le sont encore plus. On a essayé toutes les armes, de la massue, l’arc et la flèche, jusqu’à la bombe atomique et les armes chimiques, les armes énergétiques, les armes sonores et les lasers. De hauts militaires rêvent de guerres stellaires. Votre terre est une bombe prête à exploser. 

Celui qui désire la paix doit s’investir cœur et âme pour la paix et non pour la guerre. Si vous faites bénir des armes et partez en guerre, la relation avec l’Esprit universel d’amour est rompue. Vos chants nationaux témoignent de combats et de pouvoir, ils divisent les peuples au lieu de les unir. Écoutez le chant intime du rossignol, le chant de l’amour, consacré à l’Unique, au seul Unique, à tout ce qui est ! Ne hissez pas de faux drapeaux. Que votre peuple soit une fleur magnifique dans le champ éclatant du monde. Hissez le drapeau du lien véritable entre les âmes. Pas un drapeau de tissu mais celui de l’amour, qui flotte au vent de la grâce. Mais vous ne connaissez plus la grâce, parce qu’une surabondance technologique a refroidi vos cœurs, rendu vos esprits confus et apporté le trouble dans vos consciences. Beaucoup de vos drapeaux montrent un lien avec les carnivores : lion, tigre, loup, aigle, griffon, dragon et serpent. Où trouve-t-on la colombe blanche de la paix ?

Quelques mots, en particulier, aux jeunes qui manifestent pacifiquement, partout dans le monde, contre la destruction de la terre et les changements rapides du climat. Posez des questions critiques à vos politiciens. Prenez contact avec des scientifiques qui prennent  rarement la parole. Examinez ce qui arrive au soleil ; pourquoi il est question de climate et geo-engineering. Interrogez-vous sur ce que l’on vous enseigne à l’école, dans les académies et les universités et surtout sur ce qui ne vous est pas enseigné. Dialoguez avec vos enseignants et vos professeurs. Questionnez les industriels, les milliardaires et les puissants lobbys. Examinez surtout quelles puissances se trouvent derrière eux. Qu’avez-vous appris sur la vie. Qu’avez-vous appris par internet, Facebook, Instagram, Twitter ? Connaissez-vous vos visages réciproques ? Le sourire ? Votre vie a-t-elle un but spirituel ? L’évolution est-elle aveugle, engendrée par un « horloger aveugle » ? Les cellules s’agglutinèrent-elles par hasard, ou, en d’autres termes, la vie a-t-elle surgi par hasard, par sélection naturelle, par la loi du plus fort ? Ou bien votre cœur vous murmure-t-il autre chose encore ?

Les troubles, incertitudes, affolements, protestations et désespoirs qui vous habitent sont très compréhensibles. Mais ne vous laissez pas induire en erreur par ceux qui essayent de vous tromper pour réaliser leurs intérêts. Savez-vous que l’on gagne beaucoup d’argent grâce aux problèmes climatiques ? La vie est devenue un navire sans boussole qui fonce droit vers une grande catastrophe. Je vous exhorte à être vous-mêmes la boussole. Faites tout ce qui est en vos moyens ! La vie compte sur vous.
Aux rabbins, prêtres et mollahs, représentants des synagogues, temples, églises et mosquées, je pose cette question :  pourquoi vos religions n’ont-elles pas conduit à la fraternisation ? D’où viennent toutes ces divisions, ces scandales, ces guerres et cette terreur ? Peut-on annoncer la vérité en servant le mensonge ? Quelqu’un peut-il intercéder entre Dieu et l’homme si Dieu est dans le cœur de chacun ? Un rabbin, un prêtre ou un mollah, qui n’est plus ancré lui-même dans le divin, peut-il guider d’autres hommes vers le discernement ? Les convictions ne permettent pas de s’épanouir. Allumez le flambeau de la vérité dans votre cœur, unissez le masculin et le féminin en vous-mêmes et défaites-vous de tous les fardeaux de votre esprit. Notre époque a besoin d’expérience intérieure et non d’idéologies et de théologies antagonistes ou de fausse religion mondiale.
Vous savez, tout au fond de votre cœur, que Dieu n’a pas besoin de temples fastueux. De temples aux dalles noires et blanches et aux piliers majestueux. De temples remplis de symboles. Ce que vous appelez Dieu, l’Esprit universel d’amour qui pénètre tout, l’Intelligence présente en toute intelligence, n’est honoré nulle part ailleurs que dans le tabernacle de votre propre cœur. Dieu n’a pas besoin de trésors religieux, de rosaces colorées, de coupoles sublimes, de tableaux précieux ou d’habits de brocart, mais il attend de nous un cœur pur, un esprit sans tache, un comportement sincère. L’univers entier est le temple de Dieu. Les étoiles en sont les lustres, l’odeur de vérité en est l’encens, les chaînes de montagne en sont les autels. Une vie sainte vaut mieux que réciter les textes incompris des livres sacrés. Prêter serment sur un livre saint devient superflu, puisque « la parole de Dieu » vit et germe dans notre propre cœur. Là où est semée la graine d’amour, germe l’amour. Là où est semée la graine de haine, germe la haine. Le ciel et la terre se trouvent dans notre propre conscience. Si vous brandissez l’épée vers le ciel, l’enfer sera là. Abaissez-la et le ciel s’ouvrira. 

Vos connaissances augmentent tous les jours mais votre ignorance aussi. Des connaissances qui divisent jusque dans le noyau de l’atome. Des connaissances qui tentent de mettre à nu le monde du plus petit et du plus grand. Savez-vous vraiment comment a surgi la vie ? Par une évolution ? Par un big bang ? Vous parlez d’univers parallèles mais vous connaissez à peine vos voisins ? Vous parlez des systèmes stellaires les plus éloignés mais vous ne connaissez pas les secrets proches de votre cœur. Vous parlez de mondialisation mais vous ne connaissez pas votre propre ville ou village. Vous parlez des êtres extraterrestres mais  vous ne connaissez pas la terre intime et illimitée de votre âme. Vos doigts se tendent vers de nouveaux systèmes solaires et de nouvelles voies lactées, alors que vous oubliez le simple toucher plein de tendresse. Vous parlez de trous noirs mais vous ne voyez pas l’ombre en vous-mêmes. Vous parlez de trous de vers mais vous tuez les vers utiles de vos champs, indispensables à la fertilité du sol. Vous rêvez d’autres planètes, de coloniser l’espace mais vous ne pouvez pas vous accorder réciproquement le moindre espace. Vos désirs, qui dévorent la terre, dévoreront aussi d’autres planètes. Là aussi, des bases militaires s’élèveront et la razzia des matières premières détruira tout. Les guerres stellaires feront rage. Un certain nombre de vos scientifiques tente déjà de créer un homme nouveau à leur image et ressemblance : un homme sans âme, un esclave, un robot. Ces idées sont dépourvues d’amour. 

Les habitants d’Utopie savent que la maison de leur Père a de nombreuses demeures. Ce que vous nommez progrès est pour nous une régression : le recul du sentiment moral, des valeurs éthiques, du respect de la vie, du parler sincère, de l’amour de la vérité. Vos discours scientifiques sont parfois des couteaux tranchants qui tuent la poésie de la vie. Vous ne savez plus que vous êtes des êtres avec une âme. Respirez et expirez. Arrêtez-vous un moment à votre respiration, aux battements de votre cœur, au mouvement de vos mains, de vos pieds, à vos yeux lumineux, vos oreilles qui peuvent recevoir les sons issus du silence. Connaissez-vous la brise de l’inspiration, la voix douce qui parle lorsque vous vous taisez, le son sans bruit à la base de toute parole, de tout son, de toute musique, de toute la création ? Si vous coupez une fleur en deux, son parfum vous échappera. Si vous épluchez la vie comme un oignon, vos yeux se rempliront de larmes. Connaissez-vous la grandeur de l’âme où se rassemblent tous les mondes, le parfum de l’amour qui réunit tous les parfums tout en étant lui-même sans odeur ; l’œil dans lequel toute vision est rassemblée ? Vos connaissances ont-elles apporté la connaissance de soi ou la sagesse, mère de tout ce qui est ?

Coupez les fils de l’esclavage et voyez qui sont les meneurs d’esclaves. Votre esprit peut communiquer avec l’existence entière, sans appareils qui piratent l’énergie. Votre monde est rempli de rayonnements cancérigènes qui tuent peu à peu l’âme et l’esprit. Les morts vivants enterrent journellement un peu plus de morts. Autour de vous, on compte toujours plus de réfugiés, chassés par des forces égoïstes. Mais vous rendez-vous compte que vous êtes, vous aussi, des réfugiés parmi les réfugiés ? Un vent de grandes purifications s’est levé et s’amplifie chaque jour et tout s’en retrouvera sens dessus dessous. Où serez-vous alors ? Vos racines atteignent-elles le ciel ?

Mesdames, messieurs, membres des Nations Unies,
Les habitants d’Utopie sont vos frères et vos sœurs. Tous, nous provenons du mystère indicible de l’existence, qui résonne dans la création entière. Nous tous, sommes un ! La conscience que tout est relié à tout peut nous guider. L’amour qui pénètre tout est l’énergie la plus élevée de l’univers. Les mains ouvertes de l’amour invitent à la compassion et au pardon. Puisse la confiance dans la lumière, la vérité et l’amour ouvrir nos cœurs.

Puissent ces paroles se déverser dans le graal de votre cœur et s’épanouir en roses de lumière. Puisse la paix être avec nous tous. La paix qui s’élève au-delà de toute raison. La paix qui remplit le nord et le sud, l’est et l’ouest, le nadir et le zénith, de la lumière la plus pure, de l’amour le plus pur. Puisse-t-il en être ainsi !

Marcel Messing, connu en Utopie comme Sjahula, « le ruisseau de montagne qui jaillit du cœur ».
16 novembre 2019 

Marcel Messing est né à la Haye, aux Pays-Bas. Il fit des études d’anthropologie, de philosophie et de sciences religieuses comparées, fut pendant longtemps professeur et doyen dans l’enseignement supérieur et collaborateur scientifique à la Bibliotheca Philosophica Hermetica à Amsterdam. Pendant plusieurs années, il fut régisseur de troupes théâtrales, œuvra en faveur de la non-violence et créa au Pays-Bas le Gandhi-vredesduif-prijs, Stichting Geweldloos Actief (le prix Gandhi de la colombe de la paix). Il est l’auteur d’une trentaine de livres, dont plusieurs sont traduits en différentes langues. Il écrivit aussi de nombreux articles et divers recueils de poèmes. Il fut régulièrement l’invité d’émissions à la radio, fut conseillé pour la série télévisée néerlandaise, Via Mystica, donna des centaines de conférences et anima des séminaires dans différents pays. Il séjourna plusieurs fois en Inde où il reçut l’enseignement, entre autres, de rinpochés tibétains (maîtres précieux) dans un monastère tibétain. Il échangea des connaissances entre l’Orient et l’Occident et il fut temporairement membre du Club de Budapest, qui succéda au Club de Rome. Fondateur et président de la Fondation Lindenhof, il est impliqué de très près dans des projets pour le développement de pays comme l’Inde et la Pologne. Depuis quelques années, il demeure avec son épouse dans les Pyrénées où il travaille actuellement à un livre qui traite de l’état critique de notre planète, considéré sous différents aspects.‘Every nation should be a beautiful flower in the meadow of the miracle called life’

Marcel Messing - Speech of a representative of Utopia to the United Nations General Assembly*

Ladies and gentlemen, Excellencies,
Our country considers it a privilege to speak for you today, hoping and trusting to find a willing ear. Through you, we address all political, legal, financial, military, social, journalistic and religious leaders in the world.

Our country is called Utopia, also known as nowhere land, because it does not belong to the world we know. Utopia is an open, unified country, where people live in solidarity, and without borders, walls, or barbed wire. In almost all countries of the world there are border guards and posts, and innumerable signs giving information such as the direction to a certain destination, but no signs indicating the direction towards living your life in peace with other people. Countless are your institutions, tall buildings and organisations aimed at uniting people. But what do you want to unite when selfishness is the foundation of it? The many walls on your planet express separateness and division, because that is the way you are used to live. They are a reflection of powerlessness and selfishness, of petrified beliefs and ideologies in which togetherness is embedded. The higher your walls, the greater your fear. The more barbed wire, the greater your vulnerability. Utopia is free of all this.

Utopia is not a promised land for a chosen people. The idea of a special race, group or religion has never taken root in Utopia, because we live in unity with the universal Spirit of love. Why should the Creator of all life favour one of his children if all children are equally dear to Him? 
If one nation considers itself better than another, oppression, war and sorrow are the result. The kingdom of love, the promised land is within us, nearer than hands and feet. No motorways or air routes lead to it. In Utopia every nation is considered to be a beautiful flower in the meadow of the miracle called life. Each people is a unique expression of the One. If flowers of love are allowed to bloom everywhere, slogans such as freedom, equality and brotherhood are superfluous.

Utopia is a spiritual realm, in which the universal Spirit of love unites all and everything. This realm is also present in you, although many seem to have forgotten this. Political systems, ideologies, various teachings and many dogmas keep your spirit imprisoned. Many have become blind to the true world and deaf to the true harmony of the spheres. The dimension of time and space does not exist in Utopia. The realm has no political systems, and television, computers, internet, satellites, smartphones, nanotechnology, robotics or genetic engineering are not available. Our valleys are filled with silence and beauty, not with futuristic buildings where new technologies increasingly alienate human beings from themselves. In essence, giant technology companies are dwarves of the mind. In Utopia, everything is done effortlessly. Heavy labour and great efforts do not exist here. Sickness, suffering, old age and death are absent. Unity and harmony in thought, word and deed are the basis of our lives. Love enables everything. Love shows us that all living beings are our brothers and sisters.

We do not know thick law books. We have neither judges, lawyers, prosecutors, or bailiffs, nor prisons. There are no bars in our minds. In your countries, there's no difference between who's behind bars and who's in front of them. Both are prisoners. There is only one law we know: the Law of Holy Life, which is written in our hearts. Not in books or on stone tablets, but in the flow of life, in the seasons, the clear streams, the singing of birds, the starry night, the tender love. Because we live from our hearts, crime and enemies do not exist. Army and police are unknown to us as well. Nonviolence is our true nature. Control, cameras, intelligence and security services are alien to us. They come from a broken relationship with the universal Spirit of love. We are guided by unlimited trust.

We don't have banks. We regard a rampant money system with fluctuating interest rates, loans, dividends, securities and savings accounts as an expression of perversion. Powerful top bankers who arrange everything behind the scenes of the world for their own interests determine war and peace in your world. Their dark eyes only see money. 
We know their names and countries of origin. Even though they are scattered all over the world, we know about their dark deeds, tricks and lies, lobbies and secret societies, political and military power, and lack of love. Because of that, millions of people are killed each year.

There is no money in Utopia. It is regarded as a demon that can easily poison the human mind, causing divisions, strife and wars. Many misanthropists in your countries pose as philanthropists. They steal the bread from the mouths of their brothers and sisters, bring them to the beggary, to a life full of suffering and misery. What do they do with all their outer riches and their worldly treasures? What about their inner riches?

Utopia’s children are raised in truth and truthfulness, in sharing and donating together, helping and supporting each other. We do not have a tax system. Who would want to tax whom or what if everything is based on trust, sharing and cooperation?

Ladies and gentlemen, Excellencies,
The land on which your building has been erected once belonged to one of the most powerful and wealthy families on earth. Once there was a slaughterhouse on this land. Now leaders gather from all over the world to talk about peace. Yet, never before has there been so much killing and slaughtering. The money changers and most powerful representatives of your organisation still determine almost everything that happens in the world. They try to ride two horses at the same time and don't see that they are crippled. Where is the progress in moral values, the respect for all living beings since your organisation was founded in 1947? With whom and with what are you actually united? The world hears your speeches and sometimes hurtful words, listens to your decisions and at the same time sees the great suffering that flows through the beds of life, red as blood.

Your planet is in great danger, and you know this. Everything is on the verge of collapse. You already live on the ruins of a decayed civilisation. Many dance to it, others die in it, clinging to a life built on matter, full of selfishness, self-interest and exploitation. The elements have been very seriously disturbed, the seas and oceans, the real lungs of the earth, poisoned. The once crystal clear water from which all life originated, has become turbid by thousands of waste products. Malignant algae growth is increasing alarmingly. Coral reefs are dying and countless beautiful fish and aquatic animals are suffering a slow and painful death. Your nuclear submarines, countless internet cables and kilometres of gas and oil pipelines disrupt the language of whales and dolphins, the kings of the seas that unite countless sea creatures.
The once perfectly pure air is totally poisoned now. Modern transport and industry, the poisonous traces in the sky that are deliberately plotted, the monstrous instruments to influence or determine the weather, will eventually take the breath away of all of us, including those who are responsible for creating this situation. The earth is not in good shape. Our once so precious earth with its countless species of life, plants, herbs, animals, insects, raw materials, minerals, is tired and matted, shivering with fever, seriously ill, weeping. While you fight over every metre of ground, and your lawyers prepare thousands of laws about ground, air and water, the earth weeps for your ignorance, unwillingness and desires. Its tears merge with swirling rivers, and the water in seas and oceans. Hurricanes, typhoons, tornados, tsunamis, earthquakes, volcanic eruptions and global fires plague the earth because you no longer live in harmony with Creation.

Many of you are still reacting from the thought 'an eye for an eye, a tooth for a tooth'. In many places rebellion, enmity, bitterness and discontent rule. Revenge and violence feed each other. Have you still not discovered the truth that whoever takes up the sword will perish by the sword? That violence can never be solved by violence? That hate can never make hate go away? That peace can only be achieved through a sincere pursuit of peace? Your great teachers spoke of forgiveness and compassion, not retribution and hate. The majority of your planet’s leaders want to rule, rather than serve, but fact is that they cannot even control themselves. It doesn't do any good if weapons are sold with the one hand and peace treaties signed with the other. Numerous are the peace treaties, even more numerous are the conflicts and wars. All weapons have already been tried, from club, bow and arrow to atomic bomb, biological and chemical weapons, energy weapons, sound weapons, lasers. Military leaders dream of star wars. Your earth is a ticking time bomb.

If you want peace, you must strive with heart and soul for peace, not war. A priest blessing weapons before you go to war, means breaking the relationship with the universal Spirit of love. Your anthems testify of struggle and power, dividing nations instead of uniting them. Listen to the inner song of the nightingale, the song of love, dedicated to the One, to all that is! False flags are not appreciated. Be as a people a beautiful flower in the beautiful meadow of the world. Hoist the flag of the true union of souls. A flag of love, which blows on the wind of grace. Unfortunately, grace no longer knows you, because an abundance of technology has placed a chill in your heart, confused and troubled your mind. Many of your flags are associated with predators: lions, tigers, wolves, eagles, griffins, dragons and snakes. Where is the white dove of peace?

A special word to the young people who peacefully demonstrate all over the world against the destruction of the earth and rapid climate changes. Bombard your politicians with critical questions. Make contact with scientists who barely get the chance to speak. Investigate what is going on with the sun, why there is climate and geo-engineering. Wonder what you learn in schools, academies and universities and find out what you are not told. Talk to teachers and professors, interview industrialists, billionaires and powerful lobbyists, investigate the information being disseminated by mainstream media, social media and film industry, and the powers behind it. What did you learn about life? What did you learn through the Internet, Facebook, Instagram, Twitter? Do you know each other's faces? The smile? Does your life have a spiritual purpose? Is evolution blind, produced by a ‘blind watchmaker’? Did cells clump together by chance, in other words did life arise by chance, natural selection, the law of the strongest, or does your heart whisper something else?
Your restlessness, insecurity, despair and protest and despair are very understandable, but do not be deceived by those who try to abuse you in order to realise their interests. Are you aware that a lot of money is made from climate problems? Life has become a ship without a compass, heading straight for a great catastrophe. I call upon you to be the compass. Do what you can! Life is counting on you.

I would like to ask rabbis, priests and mullahs, representatives of synagogues, temples, churches and mosques why their religions have not led to fraternisation? Why all the divisions, scandals, wars and terror? Can truth be proclaimed when lies are served? Can one mediate between God and man when God dwells in the heart of every man? Can a rabbi, a priest or a mullah who is not himself anchored in the divine enlighten others? Beliefs do not flourish. Ignite the flambé of truth in your heart, unite the masculine and feminine in yourself and get rid of all the ballast in your mind. This time demands inner experience, not conflicting ideologies and theology or false world religions.

Deep in your heart you know that God does not need temples full of splendour with black and white tile floors and impressive pillars or full of symbols. What you call God, the all-pervading universal Spirit of love, the Intelligence present in all intelligence, is honoured nowhere but in the tabernacle of one's own heart. God is not interested in temple treasures, colourful rose windows, lofty domes, precious paintings or brocade robes, instead He asks for a pure heart, an immaculate spirit, a sincere attitude to life. The whole universe is God's temple. The stars are its chandeliers, the smell of truth is its incense, its altar is every mountain. Living a holy life is better than reciting misunderstood texts from holy books. That makes the taking of the oath on a holy book superfluous, because 'the word of God' lives and germinates in one's own heart. Where the seed of love is sown, love germinates. Where the seed of hate is sown, hate germinates. Heaven and hell exist in one's own consciousness. Raise the sword to heaven, hell is there. Lower it and heaven opens. 

Your knowledge increases daily, so does your ignorance. Knowledge that splits to the very core of the atom. Knowledge that tries to expose the world of the smallest and the greatest. Do you really know how life came to be? Through evolution? Through a big bang? You speak of parallel universes, but hardly know your neighbours. You talk about the furthest galaxies, but you don't know the closest secrets of the heart. You talk about globalisation, but don't know what happens in your own village or city. You speak of extra-terrestrials, but do not recognise the boundless insides of your soul. Your fingers reach for new solar systems and galaxies, while a tender touch is forgotten. You speak of black holes, but do not see the shadow within you. You speak of wormholes, but kill the useful worms in your fields, which are necessary for a fertile earth. You dream of other planets and colonisation of space, but do not give space to each other. Your lust, that devours the earth, will devour other planets as well. There too, military bases will be build and the prowl for raw materials will destroy everything. Star wars will rage. Some of your scientists are already trying to create a new human being in their image and likeness: a soulless human, a slave, a robot. These ideas are loveless.

Utopians know that their Father's house has many dwellings. For us, what you call progress is regression: regression of moral awareness, ethical values, respect for life, sincere language, love of truth. Your scientific words are sometimes like sharp knives that kill the poetry of life. You no longer acknowledge that you are beings with a soul. Breathe in and out. Consider your breathing, your heartbeat, the movement of your hands, your feet, your shining eyes, your ears that are able to receive sounds from silence. Do you know the breeze of inspiration, the soft voice that speaks when you are silent, the soundless sound on which all speech, sounds, music and creation is based? Cut a flower in half, and its scent escapes you. Peel life like an onion, and tears appear in your eyes. Do you know the greatness of the soul in which all worlds meet, the fragrance of love, which unites all smells but is itself odourless, the eye in which all seeing meets? Did your knowledge bring self-knowledge or wisdom, the mother of all that is?

Cut the threads of slavery and see who your slavers are. Your mind can communicate with all existence without energy consuming equipment. Your world is full of carcinogenic radiation, killing body, soul and spirit step by step. Living dead bury more dead every day. Around you are more and more refugees, chased away by selfish forces. But do you realise that you too are a refugee among refugees? The wind of great purges has risen and swells daily. It will turn everything inside out. Then where are you? Are your roots reaching for heaven?

Ladies and gentlemen, Excellencies,
The inhabitants of Utopia are your brothers and sisters. We have all emerged from the wordless mystery of existence, expressed throughout creation. We are all one! The awareness that everything is connected to everything can guide you. The all-pervading love is the highest energy in the universe. The open hands of love invite compassion and forgiveness. May trust in the light, truth and love open your hearts.

May these words fall like seeds into the grail of your heart and grow into roses of light. May peace be with us all. Peace that surpasses all reason. Peace that fills North and South, East and West, nadir and zenith with the purest light, the highest love. May it be so!

* Marcel Messing, known in Utopia as Shahula, 'mountain stream, springing from the heart'.
November 16, 2019

This speech was delivered November 16, 2019, in the theatre hall of Perron3 in Rosmalen (the Netherlands), following a discussion on the subject 'Who or what is God'.
The speech is a non-profit project. Everyone is free to use this speech in its entirety or to translate it into an additional language.

Marcel Messing, born in The Hague (the Netherlands) studied anthropology, philosophy and comparative religious studies, among other things. For a long time he worked in higher education as a staff lecturer, dean and scientific collaborator of the international Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. For a number of years he was the director of various theatre groups, campaigned for non-violence for many years, and established the Gandhi peace dove prize in the Netherlands (Stichting Geweldloos Actief). He is the author of some 30 books, several of which have been translated. He has also published many articles and various collections of poems. He regularly spoke for various radio broadcasters, was advisor to the Dutch television series ‘Via Mystica’, and gave hundreds of lectures and seminars in various countries. He stayed in India several times where he enjoyed teaching Tibetan Rinpoche's (precious teachers) in a Tibetan monastery, exchanged knowledge between East and West and was a temporary member of the 'Club of Budapest', the successor of the Club of Rome. As chairman of the Lindenhof Foundation, which he founded, he has been closely involved in various development projects in India and Poland. Since a few years he lives with his life companion in the French Pyrenees where he is currently working on a book about the critical state of our planet, viewed from various dimensions.

Marcel Messing
www.marcelmessing.nl